GMKS ry

               GMKS ry:n SÄÄNNÖT

 

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Gyltön Metsästys- ja Kalastusseura r.y. ja sen kotipaikka on Korppoon kunta. Yhdistyksen toimialue käsittää seuran metsästys- ja kalastustarkoitukseen vuokraamat alueet.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa toimialueellaan järkiperäistä metsästystä ja kalastusta sekä riistan- ja kalanhoitoa, edistää erityisesti vesilintukannan säilymistä ja lisääntymistä sekä metsästyslainsäädännön tuntemusta ja noudattamista ynnä toimia metsästyslain 26 §:ssä tarkoitettuna meren rannikon ja merialueen rekisteröitynä metsästysyhdistyksenä.

 

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) hankkii itselleen jäsenmäärään katsoen sopivan suuruisen metsästys-, kalastus ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii niitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;

2) edistää alueellaan sopiva suuruisten rauhoitusalueitten perustamista erityisesti vesilintujen lisääntymispaikoille ja tekee tarvittaessa esityksiä metsästyslain 30 §:ssä tarkoitettujen rauhoitusmääräysten aikaansaamiseksi;

3) valvoo jäsentensä avulla, että alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästys- ja kalastustapoja;

4) huolehtii erityisesti siitä, että kevätmetsästyksestä annettuja määräyksiä noudatetaan ja ettei yhdistyksen alueella harjoiteta luvatonta riistakauppaa;

5) kerää tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan ja kalan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten saamista saalismääristä;

6) parantaa riistakannan lisäämiseksi sen elinympäristöä, järjestää pesimispaikkoja ja talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa istutuksia ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

7) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistan- ja kalanhoitoon, neuvotaan metsästys- ja kalastuslain, luonnonsuojelulain, oikeiden metsästys- ja kalastustapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;

8) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien käyttöä.

 

4 § Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi kunnia- ja kannatusjäseniä

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä hyväksyä Gyltössä palveleva puolustusvoimien tai Puolustushallinnon rakennuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö perheenjäsenineen. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä hyväksyä Merivoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö joka ei palvele Gyltössä, mutta jonka toimialueeseen Gyltö kuuluu.

Jäsen joka jäsenyytensä aikana jää palveluksesta eläkkeelle, voi jäädä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

 

Kunnia jäsen

Hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinainen kokous voi kutsua henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Hyväksymisen edellytyksenä on 3/4 paikallaolevien kannatuksesta. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistystä koskevissa asioissa, mutta hänellä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, muuten kunniajäsenen oikeudet ja velvolisuudet ovat samat, kuin varinaisella jäsenelläkin.

 

Kannatusjäsen

Yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan tehdyn hakemuksen perusteella hyväksyä kannatusjäseneksi henkilö joka ei täytä varsinaisen jäsenen jäsenyyden edellytyksiä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistystä koskevissa asioissa, mutta muuten hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ovat samat, kuin varsinaisella jäsenelläkin. Varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun.

 

5 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, kevätmetsästyksestä annettuja määräyksiä, näitä sääntöjä, yhdistyksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä taikka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, voi yhdistyksen kokous erottaa päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta läsnä olleista yhdistyksen jäsenistä. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästys- ja kalastustapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Jäsenyys päättyy kun neljännessä pykälässä mainitut ehdot lakkaavat olemasta.

 

6 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin kanssa.

 

Hallituksen tehtävänä on

1) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat;

2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön;

3) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilipäätös päättyneeltä tilivuodelta;

4) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;

5) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksen vartijat;

6) hyväksyä anomuksesta yhdistykselle uudet jäsenet;

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 aliossa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;

8) tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa;

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutoksen yhdistysrekisteriin merkittäviksi;

10) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä kevätmetsästysoikeuden haltijoista ja rauhoitusalueista yhdistyksen toiminta-alueella sekä ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle hallituksen jäsenten nimet;

11) huolehtia tarvittaessa metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetun kevätmetsästysluvan hakemisesta.

 

7 § Tilit

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on annettava tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 4 päivää ennen vuosikokousta.

 

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti lähetetyllä kokousilmoituksella. Kutsu voidaan toimittaa, myös sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen..

 

9 § Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta kaudelta;

4) esitetään kuluneen tilikauden tilit, tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto, joiden perusteella päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

5) vahvistetaan toiminta-, riistan- ja kalanhoito-ohjelma kuluvaksi toimintavuodeksi;

6) päätetään rauhoitusalueiden määräämisestä asianomaisten suostumuksella sekä niiden ja kevätmetsästysalueiden valvonnan järjestämisestä;

7) hyväksytään alkaneen tilivuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden mahdollisen palkkion määräämisestä;

8) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

9)valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

10) valitaan hallituksen jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

11) valitaan tarpeelliset jaostot;

12) päätetään toimialueen riistan- ja kalanhoitoyhdistykselle tehtävistä aloitteista;

13) käsitellään muut hallituksen ja yksityisten jäsenten hallitukselle esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 § Yhdistyksen kesäkokous

Kesäkokous pidetään ennen heinä- elokuun aikana ennen elokuun 10. päivää. Kesäkokouksessa päätetään jäsenten vieraiden mahdollisuudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla alkavana metsästyskautena. Kesäkokouksessa päätetään myös metsästysalueilla suoritettavista riistan suojelutoimenpiteistä.

 

11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) ääniooikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on pätevästi tehty. Kokouskutsusta on voimassa mitä 8 §:ssä on määrätty.

 

12 § Metsästyssääntö

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysalueille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä.

Oikeudesta harjoittaa kevätmetsästystä on määrätty erikseen metsästyssäännössä.

 

13 § Yhteistoiminta riistan- ja kalanhoitoyhdistysten kanssa

Yhdistys toimii yhteistyössä toimialueensa riistan- ja kalanhoitoyhdistysten kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on tehtävä ilmoitus välittömästi. Yhdistyksen tulee antaa riistan- ja kalanhoitoyhdistyksille niiden pyytämät tiedot.

 

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun hallitus on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätöstä pitää, jotta se pääsisi voimaan, kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä, kuitenkin niin, että 4 §:n muuttamiseen vaaditaan viisikuudesosan enemmistö annetuista äänistä.

 

15 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistan- ja kalanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkiston on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistys- ja rekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

 

16 §
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa ja asetuksissa on yhdistyksistä säädetty.

 

17 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jäsenten jo aikaisempien sääntöjen nojalla saavuttamia oikeuksia.

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Gyltön Metsästys- ja kalastusseuran kesäkokouksessa 28.8.2006

                      Puheenjohtaja                                         Sihteeri   

                      Jyry Tuominen                                         Eija jalas

Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD