GMKS ry

GYLTÖN METSÄSTYS- JA KALASTUSSEURA R.Y:N

SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kesäkokouksessa 4.8.2015


1. § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Gyltön Metsästys- ja Kalastusseura r.y. ja sen kotipaikka on Paraisten kaupunki. Yhdistyksen toimialue käsittää seuran metsästys- ja kalastustarkoitukseen vuokraamat alueet.

2. § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa toimialueellaan järkiperäistä metsästystä ja kalastusta sekä riistan- ja kalanhoitoa, edistää erityisesti vesilintukannan säilymistä ja lisääntymistä sekä metsästyslainsäädännön tuntemusta ja noudattamista ynnä toimia metsästyslain 26 §:ssä tarkoitettuna meren rannikon ja merialueen rekisteröitynä metsästysyhdistyksenä.

3. § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) hankkii itselleen jäsenmäärään katsoen sopivan suuruisen metsästys-, kalastus- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii niitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä

2) edistää alueellaan sopiva suuruisten rauhoitusalueitten perustamista erityisesti vesilintujen lisääntymispaikoille ja tekee tarvittaessa esityksiä metsästyslain 30. §:ssä tarkoitettujen rauhoitusmääräysten aikaansaamiseksi

3) valvoo jäsentensä avulla, että alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä sekä hyviä metsästys- ja kalastustapoja

4) huolehtii erityisesti siitä, että kevätmetsästyksestä annettuja määräyksiä noudatetaan ja ettei yhdistyksen alueella harjoiteta luvatonta riistakauppaa

5) kerää tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan ja kalan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten saamista saalismääristä

6) parantaa riistakannan lisäämiseksi sen elinympäristöä, järjestää pesimispaikkoja ja talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa istutuksia ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta

7) järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistan- ja kalanhoitoon, neuvotaan metsästys- ja kalastuslain, luonnonsuojelulain, oikeiden metsästys- ja kalastustapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä

8) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien käyttöä

4. § Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi kunnia- ja kannatusjäseniä.

Varsinainen jäsen: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä hyväksyä Gyltössä palveleva puolustusvoimien tai Puolustushallinnon rakennuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö perheenjäsenineen.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä hyväksyä Merivoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö joka ei palvele Gyltössä, mutta jonka toimialueeseen Gyltö kuuluu.

Jäsen joka jäsenyytensä aikana jää palveluksesta eläkkeelle, voi jäädä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Kunniajäsen:

Hallituksen esityksestä yhdistyksen varsinainen kokous voi kutsua henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Hyväksymisen edellytyksenä on 3/4 paikallaolevien kannatuksesta.

Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistystä koskevissa asioissa, mutta hänellä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, muuten kunniajäsenen oikeudet ja velvolisuudet ovat samat, kuin varsinaisella jäsenelläkin.

Kannatusjäsen:

Yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan tehdyn hakemuksen perusteella hyväksyä kannatusjäseneksi henkilö joka ei täytä varsinaisen jäsenen jäsenyyden edellytyksiä.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistystä koskevissa asioissa, mutta muuten hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ovat samat, kuin varsinaisella jäsenelläkin. Varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun.

5. § Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen aiheuttaa toiminnallaan merkittävää haittaa yhdistykselle tai jättää velvoitteensa hoitamatta voi yhdistyksen kokous erottaa päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olleista yhdistyksen jäsenistä.

Samalla tavoin voidaan hyviä metsästys- ja kalastustapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Jäsenyys päättyy kun neljännessä pykälässä mainitut ehdot lakkaavat olemasta.

6. § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sihteeri voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin kanssa.

Hallituksen tehtävänä on

1) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat

2) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön

3) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilipäätös päättyneeltä tilivuodelta

4) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi

5) kutsua ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksen vartijat

6) hyväksyä anomuksesta yhdistykselle uudet jäsenet

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 aliossa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä

8) tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutoksen yhdistysrekisteriin merkittäviksi

10) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä kevätmetsästysoikeuden haltijoista ja rauhoitusalueista yhdistyksen toiminta-alueella sekä ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle hallituksen jäsenten nimet

11) huolehtia tarvittaessa metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetun kevätmetsästysluvan hakemisesta

7. § Tilit

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on annettava tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 4 päivää ennen vuosikokousta.

8. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti lähetetyllä kokousilmoituksella. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

9. § Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen

2) valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

3) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

4) todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus

5) esitetään tiedotusasiat

6) jäsenasiat: jäsenten erottaminen


7) esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta kaudelta


8) esitetään kuluneen tilikauden tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, joiden perusteella päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

9) vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintavuodeksi

10) päätetään rauhoitusalueiden määräämisestä ja riistansuojelutoimenpiteistä sekä metsästyksen valvonnan järjestämisestä

11) päätetään jäsenten vieraiden mahdollisuudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla

12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

13) hyväksytään alkaneen tilivuoden tulo- ja menoarvio

14) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja


15) valitaan hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

16) valitaan tarpeelliset jaostot

17) päätetään toimialueen riistan- ja kalanhoitoyhdistykselle tehtävistä aloitteista


18) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten
vähintään 28 päivää ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat


10. § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) ääniooikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on pätevästi tehty. Kokouskutsusta on voimassa mitä 8. §:ssä on määrätty.


11. § Metsästys- ja kalastussäännöt

Seuran vuosikokouksen hyväksymissä metsästys- ja kalastussäännöissä määritellään jäsenen ja hänen vieraidensa metsästysoikeus sekä kevätmetsästys että kalastusoikeudet ja -velvollisuudet.

12. § Yhteistoiminta riista- ja kalanhoitoyhdistysten kanssa

Yhdistys toimii yhteistyössä toimialueensa riista- ja kalanhoitoyhdistysten kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on tehtävä ilmoitus välittömästi. Yhdistyksen tulee antaa riista- ja kalanhoitoyhdistyksille niiden pyytämät tiedot.

13. § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun hallitus on asian käsitellyt; ja asiasta on mainittava kokouskutsussa.

Päätöstä pitää kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (¾) kokouksessa annetuista äänistä, kuitenkin niin, että 4 §:n muuttamiseen vaaditaan viisikuudesosan (5/6) enemmistö annetuista äänistä.

14. § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistan- ja kalanhoidollisiin tarkoituksiin.


Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistys- ja rekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

              

Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD