SÄÄNNÖT
SÄÄNNÖT

TYRNÄVÄN RIISTANSUOJELIJAT RY SÄÄNNÖT


1.§

Yhdistyksen nimi on Tyrnävän Riistansuojelija ry ja kotipaikka Tyrnävän kunta .

2.§

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3.§

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1) 

pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja v oimassapitämisestä,

2) valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja.

3)

kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä,säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä,

4)

riistakannan lisäämiseksi parantaa riistakannan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistaistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luon nonsuojelusta,

5)

järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta 
riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista-ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä,

6) edistää puhdas
rotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta, sekä

7) opastaa jäsenistöään
metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4.§

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9.§:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.
Koejäseneksi ja jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu Tyrnävällä. Koejäsenillä on jäsenmaksuvelvollisuus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Koejäsenyys kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen yhdistyksen kokous päättää jäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Maanomistajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa vastikkeetta yhdistykselle omistamiensa metsästysalueiden kaiken metsästysoikeuden. Maanomistajajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on velvollinen
noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää erikseen kullekin jäsenryhmälle. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5.§

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavalla voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. 

Jos  jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava ja erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6.§

Yhdistyksen johtokuntaan kuluu puheenjohtajan lisäksi 8( kahdeksan) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on (4) neljä vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2)jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensimmäistä kertaa valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusijäsen.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muistajäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:

1)

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.

2)

hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta.

3) tehdä aloitte ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi,

4)

ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat,

5) nimetä 9.§:n kohdassa 16 mainitut edustajat riistanhoito-yhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt,

6) tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset,

7) tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä,

8) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistan hoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuri-yhdistysten kanssa,

9) toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi,

10) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle, sekä

11) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut asiat.


7.§

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on a nnettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

8.§

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta Rantalakeus-nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

9.§

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1)

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

2) todetaan kokouksen laillisuus,

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

4) esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

5) esitetään vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tiilivelvollisille,

7) toimitetaan yhdistyksen

johtokunnan puheenjohtajan vaali,

8) toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali,

9) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali,

10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten,

11) hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä,

12) määrätään yhdistyksen liittymis- ja

jäsenmaksujen suuruus,

13) valitaan tarpeelliset jaostot,

14) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan yhdistyksen läsnä olevista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,

15) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

16) päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan,

17) päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä,sekä

18) käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei  kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10.§

Kesäkokous pidetään heinäkuun aikana

ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11.§

Yhdistyksen ylimääräinen

kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitäjohtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

12.§

Jäsenen

oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästys-säännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13.§

Yhdistyksen on

pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14.§

Yhdistys toimii jatkuvassa  yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on iImoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

15.§ 

Näitten sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

16.§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaiselle on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

17.§

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.