PÖYTÄKIRJAT
Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                          MUISTIO

 

 

Kesäkokous 15.7.2020

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                         RIISTALA 

Läsnä:                          Jäseniä paikalla             26  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

 

 

 

 

1.                            Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Kimmo Pärssinen, Jukka Ojala ja Sakari Lumijärvi.

 

 2.              Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

 3.              Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

 

4.                             Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Suotula ja Pentti Mäläskä

 

5.                             Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

- Ekokiekoilla ja teräshauleilla voidaan ampua.

- Pistoolirata on myös käytössä.

- Pasi Suotula on rportoinut oulun seudun Ympäristötoimelle radan tilanteesta

- Hannu Salmi on sopinut Jari Patalan kanssa tarkastuksen vuodelle 2021-2022

- Hirviammunnat alkavat 23.7.2020

- Hirvessä ei järjestetä harjoituammuntoja

- Nykyisen luvan puitteissa toimitaan luvan voimassaoloajan.

- Haulikkoradalle tarvitaan edelleen lisää ammuttajia ja toimijoita hirviradan tapaan.

 

 

6.                             Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fija sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 

Naakan rauhoitus on päättynyt ja naakka on siirretty pyydettävien lajien joukkoon.

Huomioitava vesilinnuista tehtävät pyynti-ilmoitukset omariistaan sekä metsähanhien päiväkohtainen saaliskiintiö.

 

Haitallisten vieraslajien pyyntiin oltava erillinen maanomistajan lupa, ellei näitä lajeja ole vuokrasopimuksessa mainittu. Eivät ole enää riistalajeja (minkki, piisami, supikoira, rämemajava ja pesukarhu).

 

 

 

 

 

7.                             Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

 

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille sekä ruokintapaikkojen perustamisille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa.

Perustettaville ruokintapaikoille tulee merkitä selkeästi perustajan yhteystiedot.

 

8.                              

                  Vieraskortit.  

                 

                  Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                  - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                  - Majava ja pienpedot, vieraskortti 50 €/kausi

                  - Vieraskortin mukana oltava aina myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

                  - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä , Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

 

9.                             Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                  Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Kiviojanvarsi- Härmänkuja- Laanisen metsä - Mäläskänmetsä ja -pelto -välikanava - Korventie - Maruksenkuja.

 

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie. Juurussuon ja Kotakankaan alueella pellot vuokrattu vain hirven pyyntiin.

 

Tuohinonkangas-Törkykaarto:Jäsentiedotteen karttaliitteen mukaisesti

 

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 

Venenevan luonnonsuojelualue ja sen rajoitukset

 

-        Hirvi

-        Metsäjänis, metso, teeri ja pyy 20.9 alkaen

-        sinisorsa, tavi ja telkkä 20.9 alkaen

-                                    Minkki ja supikoira

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 

Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla maanomistajan lupa.

 

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden ja vuokraamattomien alueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta ja jäsentiedotteesta.

 

Rauhoitusalueilta tuhoa aiheuttavien riistaeläinten metsästys sallitaan maanomistajan pyynnöstä. Rauhoitusalueella tapahtuvasta metsästyksestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle.

 

 

10.                         Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso, Joni Järvitalo ja Kimmo Honkonen.

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2019 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2020-2021.

11.                         Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskieltoa.

 

 

12.                         Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 65 hirvelle. Näistä 44 on aikaisen pyyntilupia. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi maanantaina 31.8.2020 klo 18.00 Riistalassa.

 

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 27.8.2020 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 4 aikaisen ja 4 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta. Luvan saajan on itse osallistuttava pyyntitapahtumaan.

 

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

     

      Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

 

 

13.                         Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan. Pasi Suotula tilaa kiekkoja haulikkoammuntoihin.

                         

14.                         Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan ja Kallioaron kolmion hoitaa Pasi Suotula. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

 

15.                           Kennelasiat:

 

- Koirakokeisiin ei anneta lupia hirvenpyyntiajalle.

- Palveluskoirakokeisiin on annettu koelupa törkykaarron alueelle.

 

 

16.                         Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Poismuuttaneita: Tyrnävältä pois muuttaneiden jäsenten jäsenyys lakkaa.

- Jäsenmaksut ja -kirjeet postitetaan tulevalle metsästyskaudelle SML:n järjestelmän kautta. Jäsenmaksuille tulee eräpäivä, johon mennessä lasku on maksettava.

                 

 

17.                         Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Luvattomat ruokintapaikat ja leiriytymiset ovat aiheuttaneet joissakin maanomistajissa suuttumusta ja tämä on joidenkin osalta aikaansaanut vuokrasopimusten irtisanomisia.

 

Matilan perikunnan maat Murrossa sekä Forssinkankaalla on irtisanottu pienriistan pyynnistä luvattomien ruokintojen johdosta.

 

Matti Saunamäki Yhteesmettä Pakosaunan edustajana ei ole jatkanut yhteismetsan maanvuokrasopimusta ja on muuttanut pois Tyrnävältä. Hänen jäsenyys lakkaa kuluvan metsästyskauden päättyessä.

 

 

18.                         Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

 

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

 

19.                         Lintusuon suojelualue

 

Hanke etenee ympäristöministeriössä ja on eduskunnan käsittelyssä vuoden vaihteen tienoilla .

 

 

20.                         Kokouksen päättäminen


 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20

       


Kauko Matinlauri                                                            Juha Vikiö
Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

 

Tyrnävä ___________kuun  _________pnä  2020

 

                       Pasi Suotula                                            Pentti Mäläskä

 

 

                  ---------------------------------                 ------------------------------------

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

 

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                              Vuosikokous

Päivämäärä:                  20.2.2020  klo 19.00 – 21:00

Paikka:                         RIISTALA 

Läsnä:                          Jäseniä paikalla             47  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

1.         Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Pertti Juolaa muistettiin "piipulla" ansiokkaasta ja pitkästä työstä riistansuojelijoiden hyväksi.

Hirvijahti toimi tänä vuonna kohtalaisen hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 88 % jaetuista hirvistä ja koko lupamäärästä noin 67%. Sudet todennäköisesti verottaneet myös kantaa. Jäävä kanta tuntuu melko pieneltä. Teerikanta vaikuttaa heikolta, mutta jäniksiä ja rusakoita on ainakin asutusten liepeillä runsaasti. Ilveksen pyyntilupaa ei ole vielä saatu käytettyä. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on säilynyt edellisen vuoden tasolla.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Haulikkoradat, luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marianne Nissinen ja Jimi Kokko

 

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 20199, joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

 

7.     Vuoden 2019 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2019 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti yljäämää 1067,18  €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (Liitteet 3 ja 4).

 

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä.

 

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2020.

Puheenjohtajaksi vuodelle 20120valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

 

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Matti Tuppurainen. Edesmenneen ja erovuorossa olleen Raimo Heikkisen tilalle johtokuntaan esitettiin Jari Huovista sekä Jukka Ojalaa. Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän, kuin valittavia henkilöitä, suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen jälkeen valituksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle äänestyksen jälkeen tuli Jukka Ojala.

   

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Katja Ollanketo sekä varalle Asko Mikkola.

 

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2019, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

 

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2020 päätettiin 40 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.Maanvuokrasopimuksiin liittyvät metsästyskortit 50 €/vuosi. Majavan ja pienpetojen pyyntiin 50 €/vuosi. Vieras-, majava- ja pienpetopyynnissä isännän oltava mukana.

 

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2020, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,43 €/km.

 

Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

 

Toiminnantarkastaja Katja Ollankedolle ja Asko Mikkolalle ilmainen jäsenkortti.

 

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

- Hyväksyttiin vuodesta 2018 koejäsenenä olleet varsinaisiksi jäseniksi (liite)

                     

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2019 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2020(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

 

Johtokunnalle annettiin lupa neuvotella maanomistajien kanssa metsästysvuokrasopimuksista.

 

Jäsenrekisteri siirretään SML:n tarjoamaan palveluun/rekisteriin, joka on jo osittain ollut seuran käytössä. Tulevaisuudessa jäsenmaksut ja -kirjeet lähetetään palvelun kautta.

 

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan tilanne ja kehittämistarpeet.

- Kaikki radat ovat käytössä

- Hirviradan kehittäminen, sähköinen tulosten kirjaaminen on käytössä

- Haulikkopuolelle tarvitaan ammuttajia

- Vesinäytteiden ottamista jatketaan ja ratojen tarkastus suoritetaan seuraavan kerran samanaikaisesti (kivääri+haulikko). Sovittu Hannu Salmen kanssa, että seuraavat näytteet otetaan 2021.

- Haulikkopuolelle tarvitaan ammuttajia .

 

18.  Muut  asiat  

 

- Omariista-palvelu on käytössä koko jäsenistölle, saaliskirjaukset palvelun kautta

- Riistakolmiot: Ahti Putaala laskee peltokolmion, Pasi  Suotula hoitaa Kallioaron kolmion ja Rauhionojan kolmion laskijat

- Tulevana kautena voidaan järjestää kisoja haulikolle sekä hirviporukoiden välisiä kilpailuja hirviradalla

- . Sovittiin, että alle 80 vuotiaiden tulee ampua hyväksytty suoritus joko harjoitusammunnoissa tai virallisissa ammunnoissa. Yli 80 vuotiailta ei vaadita hyväksyttyä suoritusta, mutta harjoitusammunnoissa tulee kuitenkin käydä ampumassa. Valtion merkki on oltava voimassa.

 

- Hirvimerkkiammunnat alkavat kesäkuun alussa. Pasi laatii luettelon ampumapäivistä

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet. Noudettavissa kaupalta

- Riistakeskus tulee järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutusta hirvimerkkiammuntojen kirjaamisista sähköisesti

- Metsästäjäliitolle tulee viedä terveisiä hirvenpyyntiaikojen muuttamisesta entiselleen

.

- Keskusteltiin seuraan kuulumattomien henkilöiden metsästyskoirille myönnettävistä koulutusmahdollisuuksista. Todettiin, että koulutusmaastojen myöntäminen aiheuttaa ongelmia ja haittaa jäsenten harrastusmahdollisuuksia. Koulutus-/harjoitusmaastoja metsästyskoirille ei myönnetä. Metsästyskoirien kouluttaminen edellyttää metsästysoikeutta. Erikseen myönnetään koemaastot anomusten perusteella.

 

Kauriinpyynnin kehittämisestä keskusteltiin. Kesäkokouksessa voidaan tarvittaessa tehdä asiasta päätöksiä.

 

Pasi Suotula tilaa nuolukivet kaupalle

Hieven nahat toimitetaan Myllyn pihalla Leppiojan tienristeykseen

   

19.  Ilmoitus asiat

 

- Lyijyn käytön kielto metsästyksessä ja ampumatarvikkeissa etenee

- Metsästäjien hygieniakoulutus Ruukissa

- SML:n pienpetokilpailu. Ohjeet SML:n www-sivuilla

- Majan vuokraukset hoidetaan Pasi Suotulan ja Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset ja jatkaa ampumaradan valvojana

- Juha Vikiö jatkaa sihteerinä

                                   

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.


Pasi Suotula                                                                Juha Vikiö
Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

 

Tyrnävä ___________kuun  _________pnä  2020

                       Marianne Nissinen                                   Jimi Kokko

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                               MUISTIO

 

 

Kesäkokous 18.7.2019

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             27  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

 

 

 

 

1.                       Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Matti Vavuli, Matti Väänänen ja Sakari Lumijärvi.

 

 2.                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

 3.                 Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

 

4.                       Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kylli ja Eero Ikonen.

 

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

- Ekokiekoilla ja teräshauleilla voidaan ampua.

- Pistoolirata on myös käytössä.

- Pohjavesialueen rajausta on muutettu ja tällä saattaa olla vaikutusta seuraavaa ympäristölupaa haettaessa. Syksyllä on ympäristötoimen seuraava tarkistuskäynti. Pohjavesinäytteiden ottotiheyttä voitanee harventaa.

- Nykyisen luvan puitteissa toimitaan luvan voimassaoloajan.

- Haulikkoradalle tarvitaan edelleen lisää ammuttajia ja toimijoita hirviradan tapaan.

Taustapenkkojen materiaalista ja maakasasta, joka sisältää luoteja: Mietitään maamassojen stabilointia ja uusiokäyttöä.

 

6.                       Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fija sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 

Naakan rauhoitus on päättynyt ja naakka on siirretty pyydettävien lajien joukkoon.

 

Haitallisten vieraslajien pyyntiin oltava erillinen maanomistajan lupa, ellei näitä lajeja ole vuokrasopimuksessa mainittu. Eivät ole enää riistalajeja (minkki, piisami, supikoira, rämemajava ja pesukarhu).

 

 

 

 

 

 

7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

 

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille sekä ruokintapaikkojen perustamisille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa

 

8.                        

                      Vieraskortit.  

                     

                      Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                      - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                      - Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

                      - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä , Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

 

9.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                     Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Kiviojanvarsi- Härmänkuja- Laanisen metsä - Mäläskän metsä -välikanava - Korventie - Markuksenkuja.

 

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie. Juurussuon ja Kotakankaan alueella pellot vuokrattu vain hirven pyyntiin.

 

Tuohinonkangas-Törkykaarto:Jäsentiedotteen karttaliitteen mukaisesti

 

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 

Venenevan luonnonsuojelualue ja sen rajoitukset

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta.

 

 

10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heik­ki­nen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso, Joni Järvitalo ja Kimmo Honkonen.

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2019-2020.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskieltoa.

 

 

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 65 hirvelle. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi keskiviikkona 28.8.2019 klo 18.00 Riistalassa.

 

        Käytiin keskustelua kauriinpyyntiporukoiden perustamisesta ja rauhoittamisesta vuodeksi. Keskustelun pohjalta päädyttiin äänestämään tulevan syksyn kauriin pyynnistä. Ensin äänestettiin rauhoitusesityksestä, joka kaatui äänin 10 puolesta 11 vastaan. Tämän jälkeen äänestettiin nykyisen käytännön jatkamisesta ja porukoiden perustamisen puolesta. Pyyntiporukoita kannatti 9 ja nykyisen käytännön (luvat arvotaan halukkaiden kesken) 12 jäsentä.

 

        Päätettiin jatkaa tuleva kausin nykyisellä järjestelyllä.

 

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 27.8.2018 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 4 aikaisen ja 4 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta.

 

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

       

        Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

 

 

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan.

                             

14.                    Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan ja Kallioaron kolmion hoitaa Pasi Suotula. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

 

15.                      Kennelasiat:

 

- Koirakokeisiin ei anneta lupia hirvenpyyntiajalle. Kallioaron alue voi poikkeustapauksissa toimia vara-alueena seuran jäsenen koealueena.

 

 

16.                    Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Poismuuttaneita: Pasi Nurro, Tapio Jaskari ja Timo Lepistö.

                    

 

17.                    Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Luvattomat ruokintapaikat ja leiriytymiset ovat aiheuttaneet joissakin maanomistajissa suuttumusta ja tämä on joidenkin osalta aikaansaanut vuokrasopimusten irtisanomisia.

 

 

 

18.                    Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

 

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

 

19.                    Muut asiat

 

Keskusteltiin majavanpyynnistä sekä ilveksen myynnistä. Päätettiin seuraavaa:

- Majavanpyyntiin sekä pienpetojen pyyntiin esitetään 50€/kausi vieraskorttia

- Metsästyskorttien saajat voitat osallistua ilvespyyntiin

 

Lisäksi keskusteltiin rusakoiden pyynnistä taajama-alueella. Taajaman asukkailta on tullut useita esityksiä rusakkokannan pienentämisestä. Päätettiin, että kiinteistön omistajan luvalla turvallista taustaa vasten on mahdollista käyttää jousiasetta erityistä varovaisuutta noudattaen. Taajama-alue ei ole vuokrattuna seuran metsästysalueisiin, joten seura ei vastusta jousella tapahtuvaa pyyntiä. Sovittiin, että selvitetään turvalliset alueet, joissa pyyntiä voidaan suorittaa.

 

 

20.                    Kokouksen päättäminen


 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30

       


Kauko Matinlauri                                                            Juha Vikiö
Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

 

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                Vuosikokous

Päivämäärä:                     12.2.2019  klo 19.00 – 21:00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             20  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Pertti Juolaa muistettiin "piipulla" ansiokkaasta ja pitkästä työstä riistansuojelijoiden hyväksi.

Hirvijahti toimi tänä vuonna kohtalaisen hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 88 % jaetuista hirvistä ja koko lupamäärästä noin 67%.  . Sudet todennäköisesti verottaneet myös kantaa. Jäävä kanta tuntuu melko pieneltä. Teerikanta vaikuttaa heikolta, mutta jäniksiä ja rusakoita on ainakin asutusten liepeillä runsaasti. Ilveksen pyyntilupaa ei ole vielä saatu käytettyä. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on säilynyt edellisen vuoden tasolla.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Haulikkoradat, luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marianne Nissinen ja Pentti Mäläskä

 

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2018, joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

 

7.     Vuoden 2018 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2018 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti yljäämää 155,15 €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (Liitteet 3 ja 4).

 

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2018 tileistä.

 

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2019.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

 

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Tauno Uitto ja Jaakko Turunen kaudelle 2019-2022

 

   

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Katja Ollanketo sekä varalle Asko Mikkola.

 

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2019, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

 

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 40 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.

 

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2019, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,43 €/km.

 

Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

 

Rahastonhoitajan palkkio 160€/kk ja toiminnantarkastaja Katja Ollankedolle ilmainen jäsenkortti ja Asko Mikkolalle Ase ja Erä lehti.

 

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

                      Hannu Pitkästä ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä

- Hyväksyttiin vuodesta 2017 koejäsenenä olleet varsinaisiksi jäseniksi (liite)

                      Holappa Minna ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä

                      Ylikoski Eelis ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä

                      Suvanto Janne ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä ja perikunta on                                   myönyt maat

                      Kokkonen Benjamin ei hyväksytty jäseneksi. Syyllistynyt metsästys-                                                                 rikkomukseen koejäsenyyden aikana

 

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2018 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2019(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

 

Johtokunnalle annettiin lupa neuvotella maanomistajien kanssa metsästysvuokrasopimuksista.

 

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan tilanne ja kehittämistarpeet.

- Kaikki radat ovat käytössä

- Hirviradalle hankittu uudet hallintalaitteet RHY:n toimesta

- Pyritään kehittämään hirviradan ampumakatosta niin, että liikkuvaan ampuminen olisi helpompaa.

- Haulikkopuolelle tarvitaan ammuttajia .

 

18.  Muut  asiat  

 

- Riistakolmiot: Ahti Putaala laskee peltokolmion, Pasi  Suotula hoitaa Kallioaron kolmion ja Rauhionojan kolmion laskijat

- Tulevana kautena voidaan järjestää kisoja haulikolle sekä hirviporukoiden välisiä kilpailuja hirviradalla

- . Sovittiin, että alle 80 vuotiaiden tulee ampua hyväksytty suoritus joko harjoitusammunnoissa tai virallisissa ammunnoissa. Yli 80 vuotiailta ei vaadita hyväksyttyä suoritusta, mutta harjoitusammunnoissa tulee kuitenkin käydä ampumassa. Valtion merkki on oltava voimassa.

- Esitettiin joukkuetta Paukkulassa pidettäville ampumakilpailuille. Jos saadaan osallistujia, niin voidaan osallistua joukkueena. Myös yksilösuoritukset mahdollisia

- Hirvimerkkiammunnat alkavat kesäkuun alussa. Pasi laatii luettelon ampumapäivistä

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet. Noudettavissa kaupalta

- Riistakeskus tulee järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutusta hirvimerkkiammuntojen kirjaamisista sähköisesti

- Metsästäjäliitolle tulee viedä terveisiä hirvenpyyntiaikojen muuttamisesta entiselleen

- Esitetty uuden riistakolmion perustamista kolmikantaan. Asiaa selvitetään.

- Vesilintulaskentoja varten tulisi perustaa laskentapiste. Keskusteltiin pisteen perustamisesta Suutarinjärvelle.

- Keskusteltiin seuraan kuulumattomien henkilöiden metsästyskoirille myönnettävistä koulutusmahdollisuuksista. Todettiin, että koulutusmaastojen myöntäminen aiheuttaa ongelmia ja haittaa jäsenten harrastusmahdollisuuksia. Koulutus-/harjoitusmaastoja metsästyskoirille ei myönnetä. Metsästyskoirien kouluttaminen edellyttää metsästysoikeutta. Erikseen myönnetään koemaastot anomusten perusteella.

   

19.  Ilmoitus asiat

 

- Majan vuokraukset hoidetaan Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset.

- Pasi Suotula jatkaa ampumaradan valvojana.

- Pertti Juola jatkaa talouden-/rahastonhoitajana.

.-Juha Vikiö jatkaa sihteerinä

 

 

                                          

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                               MUISTIO

 

 

Kesäkokous 25.7.2018

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             25  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

 

 

 

 

1.                       Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Kimmo Pärssinen, Matti väämänen ja Sakari Lumijärvi.

 

 2.                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

 3.                 Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

 

4.                       Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Polojärvi Niina ja Kallinkoski Niina.

 

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

Rata on saanut ympäristöluvan. Radan ympärille on rakennettu aita. Ekokiekoilla ja teräshauleilla ammunnat voidaan aloittaa. Pistoolirata on suljettu huonon kunnon vuoksi. Taustapaalut tulee vaihtaa pistooliradalle ennen radan käyttöönottoa. Poliisilaitokselle on lupa jätetty. Taustapenkkojen materiaalista ja maakasasta, joka sisältää luoteja on tullut erillinen lausunto. Mietitään maamassojen stabilointia ja uusiokäyttöä. Haulikkoradalle kaivataan valvojia, jotta ammuntoja voidaan järjestää.

 

 

6.                       Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa http://www.riista.fi/ja sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 

7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

 

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa

 

8.                        

                      Vieraskortit.  

                     

                      Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                      - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                      - Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

                      - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä , Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

 

9.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                     Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Kiviojanvarsi- Härmänkuja- Laanisen metsä - Mäläskän metsä -Leppioja - Korventie - Mikkolankuja. Jäsenkortin karttaliitteessä ollutta rauhoitusaluetta pienettiin kokousväen esityksestä Jokisillallta Härmänkujalle.

 

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie.

 

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta.

 

 

10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heik­ki­nen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso, Joni Järvitalo ja Kimmo Honkonen.

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2018-2019.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskielto.

- Keskusteltiin Matti Saunamäen asemasta seuran jäsenenä. Sovittiin, että asia ratkaistaan ensivuoden vuosikokouksessa, mikäli sopuun ei päästä ennen hirvenpyynnin aloitusta.

 

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 120 hirvelle. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi keskiviikkona 29.8.2017 klo 18.00 Riistalassa. Saaduista luvista tulee laittaa pankkiin vähintään 30 %.

 

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 29.8.2018 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta.

 

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

       

        Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

 

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan.

                             

14.                    Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan kolmion hoitaa Pasi Suotula ja Kallioaron kolmion Pertti Juola ja Pentti Mäläskä. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

 

15.                      Kennelasiat:

 

- Koirakokeisiin ei anneta lupia hirvenpyyntiajalle. Kallioaron alue voi poikkeustapauksissa toimia vara-alueena seuran jäsenen koealueena.

 

 

16.                    Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Keskusteltiin Heiko Pekan jäsenanomuksesta. Jäsenyyttä ei voida myöntää. Metsästyskortti mahdollinen vuokrasopimusta vastaan.

                    

 

 

17.                    Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Keskusteltiin aktiivisesti maanvuokrasopimusten irtisanomisista. Sovittiin, että irtisanomiset eivät vielä aiheuta Tyrnäväläisten maanomistajien osalta seurasta irtisanomista. Näille lähetetään maksullinen jäsenkortti. Asiasta keskustellaan ja päätetään vuosikokouksessa.

 

 

 

18.                    Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

 

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

 

19.                    Muut asiat

 

Ei muita asioita

 

20.                    Kokouksen päättäminen


 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

 

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                Vuosikokous

Päivämäärä:                     13.2.2018  klo 19.00 – 20.30

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             24  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Hirvijahti toimi tänä vuonna kohtalaisen hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 80 %.  Ilveksen pyyntilupa on saatu käytettyä. Sudet todennäköisesti verottaneet kantaa. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on voimistunut. Selvityksiä ampumaradan aukaisemiseksi on jatkettu ja  haulikkorata saadaan kesällä käyttöön.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marianne Nissinen ja Reijo Kylli

 

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2017 joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

 

7.     Vuoden 2017 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2017 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti yljäämää 121,82 €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös  (Liitteet 3 ja 4).

 

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä.

 

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2018.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

 

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Matti Vähänen ja Juha Vikiö kaudelle 2018-2012     

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja uutena Katja Riiski sekä varalle Asko Mikkola.

 

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2018, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

 

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2018 päätettiin 40 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.

 

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2017, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,42 €/km. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

Rahastonhoitajan palkkio 160€/kk ja toiminnantarkastaja Katja Riiskille ilmainen jäsenkortti ja Asko Mikkolalle Ase ja Erä lehti.

 

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2017 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2018(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

- Maanvuokrasopimukset irtisanoneiden seuran jäsenten jäsenyydestä keskusteltiin . Todettiin, että Tyrnävällä asuvien jäsenyys tulee säilyttää, koska kaikille kuntalaisille on annettu mahdollisuus seuran jäsenyyteen. Pidettiin huonona suuntauksena ja epäoikeudenmukaisena muita jäseniä kohtaan sitä, että maita sanotaan irti ja siitä huolimatta metsästetään seuran vuokraamilla metsästysmailla. Johtokunnalle annettiin lupa neuvotella maanomistajien kanssa metsästysvuokrasopimuksista.

 

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan ympäristölupa tilanne.

 

Luotiradalle on saatu lupa. Radan omistaa RHY. Vesinäytteissä ei ole havaittu raja-arvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Haulikkorata on saatu aukaistua. Radalle tulee asentaa ilmoitustaulu, kyltit metsään radan ympärille. Radan toimintasuunnitelma on laadittavana.

Hirvi- ja kivääriratojen ympärillä olevaa aitaa pitää kunnostaa. Maakasan kohtalo on vielä ratkaisematta.

 

18.  Muut  asiat  

 

- Riistakolmiot:

                      Ahti Putaala laskee peltokolmion, Pertti Juola hoitaa Kallioaron kolmion ja                       Tauno Nissinen Rauhionojan kolmion

- Tulevana kautena voidaan järjestää kisoja haulikolle

- Käsiteltiin johtokunnalle tullutta esitystä hirvimerkkiammuntojen muuttamisesta. Sovittiin, että alle 80 vuotiaiden tulee ampua hyväksytty suoritus joko harjoitusammunnoissa tai virallisissa ammunnoissa. Yli 80 vuotiailta ei vaadita hyväksyttyä suoritusta, mutta harjoitusammunnoissa tulee kuitenkin käydä ampumassa. Valtion merkki on oltava voimassa.

 

- Hirvimerkkiammunnat alkavat kesäkuun alussa

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet.

- Riistakeskus tulee järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutusta jahtipäälliköille

- RHY vie riistaneuvostolle terveisiä hirvenpyyntiaikojen muuttamisesta entiselleen perustellen kantansa.

   

19.  Ilmoitus asiat

 

- Majan vuokraukset hoidetaan Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset.

- Pasi Suotula jatkaa ampumaradan valvojana.

- Pertti Juola jatkaa talouden-/rahastonhoitajana.

 

Lintusuolle ollaan perustamassa uutta suojelualuetta. Kari Parkkila Metsähallituksesta oli kertomassa hankkeen etenemisestä. Alueen seuroille tullaan järjestämään asiasta kuulemistilaisuus keväällä 17.4.2018 Limingan Luontokeskuksessa. Pääsääntöisesti suojelualueilla metsästys on kielletty. Alueiden metsästysseuroilla on mahdollisuus antaa vastine säädösvalmistelun aikana.

                                          

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                               MUISTIO

 

 

Kesäkokous 26.7.2017

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             25  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

 

 

 

 

1.                       Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Jussi Kortesalmi, Topi Tuppurainen ja Sakari Lumijärvi.

 

 2.                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

 3.                 Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

 

4.                       Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Uitto ja Reijo Kylli.

 

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

Rata on saanut ympäristöluvan. Radan ympärille on rakennettu aita. Ekokiekoilla ja teräshauleilla ammunnat voidaan aloittaa. Pistoolirata on suljettu huonon kunnon vuoksi. Taustapaalut tulee vaihtaa pistooliradalle ennen radan käyttöönottoa. Poliisilaitokselle on lupa jätetty. Taultapenkkojen materiaalista ja maakasasta, joka sisältää luoteja on tullut erillinen lausunto. Mietitään maamassojen stabilointia ja uusiokäyttöä.

 

 

6.                       Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa http://www.riista.fi/ja sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 

7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

 

Saaliskiintiöt: Teeri 3 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa

 

8.                        

                      Vieraskortit.  

                     

                      Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                      - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                      - Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

                      - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä , Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

 

9.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                     Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Laanisen metsä - Mäläskän metsä -Leppioja - Korventie - Mikkolankuja.

 

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie.

 

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta.

 

 

10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Kauko Naukkarinen, Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heik­ki­nen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso ja Joni Järvitalo.

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2017-2018.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskielto.

 

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 120 hirvelle. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi tiistaina 1.9.2017 klo 19.00 Riistalassa.

 

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 30.8.2017 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta.

 

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

       

        Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

 

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan.

                             

14.                    Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan kolmion hoitaa Tauno Nissinen ja Kallioaron kolmion Pertti Juola ja Pentti Mäläskä. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

 

15.                      Kennelasiat:

 

- Pohjos-Pohjanmaan kanakoiraharrastajille maastokoelupa 21-22.10

- Oulun Kanakoirakerholle maastokoelupa 11.11.2017

- Pelastus ja Palvelukoirille 1.6-1.10 koululutuslupa Törkykaarrossa

- Pelastus ja Palvelukoirille 24.4-1.10 koulutuslupa Forssinkankaalle ja Partiolaisten majan läheisyyteen

 

 

16.                    Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Koejäseneksi hyväksytyt 2015, joiden jäsenyys muuttuu täysjäsenyydeksi. Esitys Liite 3

                    

 

 

17.                    Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Keskusteltiin aktiivisesti maanvuokrasopimusten irtisanomisista. Sovittiin, että irtisanomiset eivät vielä aiheuta Tyrnäväläisten maanomistajien osalta seurasta irtisanomista. Näille lähetetään maksullinen jäsenkortti.

- Salme Mustanoja ei uusi vuokrasopmusta

- Risto Heinonen on uusimassa sopimukset

- Matti Saunamäki ei uusi vuokrasopimusta

 

 

 

18.                    Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

 

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

 

19.                    Muut asiat

 

Ei muita asioita

 

 

20.                    Kokouksen päättäminen


 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

 

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                Vuosikokous

Päivämäärä:                     8.2.2017  klo 19.00 – 20.30

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             33  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Hirvijahti toimi tänä vuonnakin hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 94 %. Aikaiset hirvet saatu, mutta vasoja jäi kaatamatta muutamia. Ilveksen pyyntilupa on saatu käytettyä. Sudet todennäkösesti verottaneet kantaa. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on voimistunut. Selvityksiä ampumaradan aukaisemiseksi on jatkettu ja todennäköisesti haulikkorata saadaan kesällä käyttöön.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Tauno Nissinen ja Pertti Juola

 

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2016 joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

 

7.     Vuoden 2016 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2016 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti alijäämää 882,40 €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös  (Liitteet 3 ja 4).

 

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2016 tileistä.

 

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2017.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

 

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Kalevi Pudas ja Pentti Mäläskä kaudelle 2017-2019     

 

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Timo L. Kauppi sekä varalle Asko Mikkola.

 

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2017, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

 

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2017 päätettiin 35 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.

 

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2017, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,43 €/km. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

Rahastonhoitajan palkkio 160€/kk ja toiminnantarkastaja Timo L. Kaupille Metsästys ja Kalastus lehti ja Asko Mikkolalle Ase ja Erä lehti.

 

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2016 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2017(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

- Maanvuokrasopimukset irtisanoneiden seuran jäsenten jäsenyydestä keskusteltiin . Todettiin, että Tyrnävällä asuvien jäsenyys tulee säilyttää, koska kaikille kuntalaisille on annettu mahdollisuus seuran jäsenyyteen. Pidettiin huonona suuntauksena ja epäoikeudenmukaisena muita jäseniä kohtaan sitä, että maita sanotaan irti ja siitä huolimatta metsästetään seuran vuokraamilla metsästysmailla. Johtokunnalle annettiin lupa neuvotella maanomistajien kanssa metsästysvuokrasopimuksista.

 

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan ympäristölupa tilanne.

 

Luotiradalle on saatu lupa. Radan omistaa RHY. Vesinäytteissä ei ole havaittu raja-arvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Kauko Matinlauri kertoi, että haulikkoradan osalta pidetään kokous Hannu Salmen kutsumana. Tilaisuuteen osallistuu Pasi Suotula ja Kauko Matinlauri. Ely-keskukselta on saatu ennakkolausunto pohjavesialueesta samoin Tyrnävän Vesihuolto Oy:ltä. 16.2 kunnan teknnen lautakunta antaa oman lausuntonsa. Salmi on aikonut kirjelmöidä Ely-keskukselle Pohjavesialueen muuttamisesta. Toiveissa on saada lupa ainakin korvaaville hauleille, ehkä myös lyijyhauleille. Ely-keskus tarkistanee pohjavesialueen rajausta 2017.

Ramboll Oy on laatinut ympäristölupa-asiakirjat. Maaliskuussa pitäisi tulla ympäristötoimen päätös haulikkoradasta. Lupaa on haettu sekä teräs että lyijyhauleille.

Aita radan ympärille tullaan rakentamaan, niiltä osin kun lupaehdoissa on edellytetty. Hirvi- ja kivääriratojen ympärillä olevaa aitaa pitää kunnostaa. Maakasan kohtalo on vielä ratkaisematta.

 

18.  Muut  asiat  

 

- Riistakolmiot:

                      Ahti Putaala laskee peltokolmion, Pertti Juola hoitaa Kallioaron kolmion ja                       Seppo Aitta Rauhionojan kolmion

- Tulevana kautena voidaan järjestää kisoja haulikolle, mikali radalle saadaan ympäristölupa

- Otetaan reviirisovellus maanvuokrasopimusten hallintaan.

- Perustetaan Facebook:iin ryhmä tiedotuksen nopeuttamiseksi jäsenistölle

 

- Käsiteltiin johtokunnalle tullutta esitystä hirvimerkkiammuntojen muuttamisesta. Sovittiin, että alle 80 vuotiaiden tulee ampua hyväksytty suoritus joko harjoitusammunnoissa tai virallisissa ammunnoissa. Yli 80 vuotiailta ei vaadita hyväksyttyä suoritusta, mutta harjoitusammunnoissa tulee kuitenkin käydä ampumassa. Valtion merkki on oltava voimassa.

 

Metsähanhi saattaa palata metsästettävien lajien joukkoon

- Riistakolmiolaskennat vaikuttavat latvalinnustuspäätöksiin

- Hirvenpyyntiaikoihin tulee muutoksia. Pyynti alkaa nykyisen tietämyksen mukaan 1.9 kyttäyspyynnillä. Tarkemmat ohjeet saadaan riistakeskukselta myöhemmin.

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet.

   

19.  Ilmoitus asiat

 

- Majan vuokraukset hoidetaan Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset.

- Pasi Suotula jatkaa ampumaradan valvojana.

- Pertti Juola jatkaa talouden-/rahastonhoitajana.

                                          

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry

 

 

Kesäkokous 14.7.2016

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             24  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

 

ESITYSLISTA

 

 

1.                       Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Aleksi Pitkänen, Keijo Perhomaa ja Sakari Lumijärvi.

 

 2.                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

 3.                 Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä 6.7.2016.

 

4.                       Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Vähänen ja Martti Siitonen.

 

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

Luotiratojen osalta osiaon ok. Haulikkoratojen osalta lupahakemus on jätetty ympäristötoimeen. Konsulttia on käytetty apuna hakemuksen laatimisessa. Nähtävillä oloaikana luvasta on jätetty kolme muistutusta, joista yksi puoltava. Ensi viikolla Kauko Matinlauri käy Pop-Elykeskuksessa Kaakisen vierailulla keskustelemassa ampumarataa koskevista asioista.

 

 

6.                       Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa http://www.riista.fi/ja sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 

7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

 

Saaliskiintiöt: Teeri 3 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 

Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa.

 

8.                        

                      Vieraskortit.  

                     

                      Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                      - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                      - Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

                      - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä , Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

 

9.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                     Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Laanisen metsä - Mäläskän metsä -Leppioja - Korventie - Mikkolankuja.

 

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa Metsähaantielle Ojakylään sekä Murrontiehen.

 

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa.

 

 

10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Kauko Naukkarinen, Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heik­ki­nen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso ja Joni Järvitalo.

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2016-2017.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. erottaminen seurasta.

 

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 90 aikaiselle näistä tulee jaettavaksi n. 68 aikaisen ja 44 vasan kaatolupaa. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi tiistaina 20.9.2016 klo 18 Riistalassa.

 

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 20.9.2016 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta.

 

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

       

        Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

 

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa ei kilpailuja, koska haulikkorata suljettu.

                             

14.                    Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan kolmion hoitaa Seppo Aitta ja Kallioaron kolmion Pertti Juola. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

 

15.                      Kennelasiat:

 

- Pohjos-Pohjanmaan kanakoiraharrastajille maastokoelupa 22-23.10

- Kempeleen Metsästys ja Kennelyhdistys yhdistykselle ajokoemaasto Keskikylä-Korpi alueelta ja Metsähaasta 3.9.2016

- Liminka-Temmes metsästysyhdisyksen ajokoirakokeet 20.11.2016 Keskikylä-Korpi alueelta

- Pelastus ja Palvelukoirille 1.6-26.9 koululutuslupa Törkykaarrossa

- Pelastus ja Palvelukoirille 2.5-8.8 koulutuslupa Forssinkankaalle ja Partiolaisten majan läheisyyteen

 

 

16.                    Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Koejäseneksi hyväksytyt 2014, joiden jäsenyys muuttuu täysjäsenyydeksi. Esitys Liite 3

                    

 

 

17.                    Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Keskusteltiin aktiivisesti maanvuokrasopimusten irtisanomisista. Sovittiin, että irtisanomiset eivät vielä aiheuta Tyrnäväläisten maanomistajien osalta seurasta irtisanomista. Annetaan pölyn laskeutua ja seurataan asiaa muutama vuosi. Jos sopimukseen ei päästä, niin mietitään sitten jatkotoimenpiteitä.

 

18.                    Muut asiat : 

- Viime metsästyskaudella kaadettu Ilves on täytetty ja se luovutetaan Kirkkomännikön koululle

 

 

19.                    Kokouksen päättäminen


 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

 

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                Vuosikokous

Päivämäärä:                     11.2.2016  klo 19.00 – 20.30

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             34  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Hirvijahti toimi tänä vuonnakin hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 90 %. Ilveksen pyyntilupa on saatu käytettyä. Kaadetuksi tuli nuori uros ilves. Ilves täytetään ja se lahjoitetaan Tyrnävän yläasteelle, josta sitä voidaan lainata eri tilaisuuksiin. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti. Haulikkoratojen tilanne on vielä auki ja selvitystyötä ratojen aukaisemiseksi jatketaan.

Tauno Uitto toi Riistalaan nähtäville asetettavaksi hirven "perukkisarvet".

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Teuvo Karhu ja Seppo Heikura

 

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2015 joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

 

7.     Vuoden 2015 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2015 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti 442,60 € tulosta. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös  (Liitteet 3 ja 4).

 

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2015 tileistä.

 

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2016.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri.

 

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Matti Tuppurainen ja Raimo Heikkinen kaudelle 2016-2018     

 

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Timo L. Kauppi sekä varalle Asko Mikkola.

 

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2016, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

 

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2016 päätettiin 35 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.

 

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2015, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,43 €/km. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

Rahastonhoitajan palkkio 160€/kk ja toiminnantarkastaja Timo L. Kaupille Metsästys ja Kalastus lehti ja Asko Mikkolalle Ase ja Erä lehti.

 

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2014 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2016(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

 

 

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan ympäristölupa tilanne.

 

Luotiradalle on saatu lupa. Radan omistaa RHY. Vesinäytteissä ei ole havaittu raja-arvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Kauko Matinlauri kertoi, että haulikkoradan osalta pidetään kokous Hannu Salmen kutsumana. Tilaisuuteen osallistuu Pasi Suotula ja Kauko Matinlauri. Ely-keskukselta on saatu ennakkolausunto pohjavesialueesta samoin Tyrnävän Vesihuolto Oy:ltä. 16.2 kunnan teknnen lautakunta antaa oman lausuntonsa. Salmi on aikonut kirjelmöidä Ely-keskukselle Pohjavesialueen muuttamisesta. Toiveissa on saada lupa ainakin korvaaville hauleille, ehkä myös lyijyhauleille.

Tauno Uitto kertoi, että tehtyjen tutkimusten perusteella pohjavesivirtaamat ovat rata-alueelta eivätkä suuntaudu varsinaiselle pohjavesialueelle. Näin ollen eivät aiheuta sille saastumisvaaraa. Pohjavedessä on suuri rautapitoisuus. Sen puhdistaminen on kallista, eikä alue tämän vuoksi kiinnosta Oulu kaupunkia.

 

 

18.  Muut  asiat  

 

- Metsähanhi saattaa palata metsästettävien lajien joukkoon

- Riistakolmiolaskennat vaikuttavat latvalinnustuspäätöksiin

- Hirvenpyyntiaikoihin saattaa tulla muutoksia.

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet. Kivet on noudettavissa Rauta Suotulasta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

- Pasi Suotulan terveiset Riistanhoitoyhdistykseltä. Hirvikantaa arvioidaan lentolaskennoin tulevana keväänä.  Huhtikuun alussa RHY:t kokoontuu ja silloin tehdään linjaus tulevista hirvenpyyntiluvista.      

   

19.  Ilmoitus asiat

 

- Majan vuokraukset hoidetaan Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset.

- Pasi Suotula jatkaa ampumaradan valvojana.

- Pertti Juola jatkaa talouden-/rahastonhoitajana.

                                          

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Kesäkokous 2015

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry

 

 

 

Kesäkokous 29.7.2015

Riistalassa klo 19.00

Läsnä 39 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

 

 

 1.                 Kokouksen avaus. Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Pekka Markkulalle luovutettiin lahja arvokkaasta työstä riistanhoitotyön hyväksi..
Suoritettiin pienpetokilpailun arvonta. 100 euron lahjakortin Rauta-Suotulaan Eräosastolle voittivat Sakari Lumijärvi, Rauli Ralaste ja Tauno Nissinen.

 2.                 Puheenjohtaja ja sihteeri.

                      Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 3.                 Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 4.                       Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Nikula ja Tauno Nissinen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet

Martti Pihlajaniemi kertoi ampumaradan ympäristölupahankkeesta. Pohjois Pohjanmaan Ely-keskukseen ja Oulu kaupungin ympäristötoimeen on oltu yhteydessä. Syyskuussa pidetään ympäristötoimen tarkastus radalla. Haulikkoradasta ei vielä ole saatu lausuntoa Kovalaisen Sepolta. Tavoitteena on saada haulikkorata avatuksi kesällä 2016. Meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota ja ampumapaikoille tullaan rakentamaan meluntorjunta rakenteita.

 6.                       Metsästysajat. Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fija sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Hyväksyttiin johtokunnan esitys:

  Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaani rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäkanalintujen pyynti kielletään pelloilta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fasaaneja 1 kpl + metsäpyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa. Viljelysteillä liikkumiseen tulee olla maanomistajan lupa.

Vieraskortit.

  Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk  ja Viikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot

Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan

 Vieraskorttien myyjiksi esitetään: Pentti Mäläskä, Voitto Moilanen, Pertti Juola, Kalevi Pudas, Martti Pihlajaniemi, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.

Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja ”vieraan nimi” sekä metsästyksen ajankohta ”kellonaika ja päivämäärä”

8.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myllykoski - Jokisilta pitäjäin raja. 

                     Tyrnäväjokivarsi: Saarela n. 1 km Mällisen sillasta ylös - pitäjäin raja Partaalla.

Jokivarret 150 m leveästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaava-alueen ympäristö : Isosuontie - Kivioja - Rämeen kotimetsä - Mikkolanmetsä - Laanisen metsä - Mäläskän metsä - Leppioja - Korventie - Mikkolankuja.

  Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200m vesirajasta.

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihisen linja – Isokankaan reunaa Metsähaantielle Ojakylään sekä Murrontiehen.

 Huomioitava, että Juurussuolla Kotakankaan alueella pellot on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127, 32:45 ja 38:29 välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 ja 5:38 pienriistan metsästys on kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 Kokouksessa esitetyt rauhoitukset koskevat ainoastaan seuralle vuokrattuja alueita. Peltoalueilla on useita vuokraamattomia peltosarkoja. Metsästäjien on selvitettävä metsästysmahdollisuus maanomistajilta ennen metsästystä.

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa.

  9.                       Venenevan Luonnosuojelualue

Käytiin läpi suojelualueen rajaus sekä alueelle valtioneuvoston asetuksessa määritetyt metsästettävät lajit. Metsästäjäliitto on keräämässä allekirjoituksia kirjoittamaansa lausuntoon. Sovittiin, että Riistansuojelijoiden puolesta lausunnon allekirjoittaa tarvittaessa puheenjohtaja.

 10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

Kauko Naukkarinen, Jukka Väyrynen, Eero Ikonen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heikkinen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso ja Joni Järvitalo.

 Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi kerrallaan. Esitys hyväksyttiin.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Päätettiin rikkomuksista seuraavat sanktiot:

- saaliskiintiön ylityksistä 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. erottaminen seurasta.

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa saimme luvat 60 hirvelle, joista enintään 45 saa olla aikaista. Näistä tulee jaettavaksi 45 aikaisen ja 30 vasan kaatolupaa. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi tiistaina 15.9.2015 klo 19 Riistalassa.

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 15.9.2014 mennessä. Sovittin arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta. Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

  Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

       

 

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa ei kilpailuja, koska haulikkorata suljettu.

                        

14.                    Riistakolmioiden laskenta.


 Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan kolmion hoitaa Martti Pihlajaniemi ja Kallioaron kolmion Pertti Juola. Peltokolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

15.                      Kennelasiat:

- Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho kettumestaruuskoe 9.1.2016, koemaasto Jaurassa. Oppaana toimii Keijo Perhomaa.

 

- Ajokoirakoeiden jäniskoemaastot Keskikylässä/Korvessa sekä Metsähaassa 29.8. Oppaina Matti J. Niemelä ja Kaarlo Oinas.

 

- Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon maastoanomus Suomenajokoirien Suomenmestaruusotteluun 12-13.11.2016 sekä 10-11.10.2015 Päätettiin, että 2015 maastoja ei myönnetä, koska alueilla on hirvenpyynti menossa.

 16.                    Jäsenasiat:

                      - Uudet jäsenet. Hyväksyttiin uudet jäsenet kahden vuoden koeajalle Liite1

                     - Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa 31.7.

                     - Koejäseneksi hyväksytyt 2013, joiden jäsenyys muuttuu täysjäsenyydeksi. Esitys Liite 3

 17.                    Muut asiat:

-   Suositellaan uusien jäsenten liittymistä Tyrnävän RHY:n jäseniksi

-   Peltoteillä liikkumista ajoneuvoilla pyritään välttämään. Koskee kaikkea metsästystä

-   Pekka Markkulalle myönnettiin kunniajäsenyys

 18.                     Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen.

Vuosikokous 2015

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

 

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                  Vuosikokous

Päivämäärä:                     12.2.2015  klo 19.00 – 20.40

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             29  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

 

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Hirvijahti toimi tänä vuonnakin hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui 100 %. Ilveksen pyyntilupa on saatu käytettyä. Kaadetuksi tuli nuori uros ilves. Ilves täytetään ja se sijoitetaan Riistalaan, josta sitä voidaan lainata eri tilaisuuksiin. Hirvipeijaiset on pidetty ja ensivuonna keittoa keitetään enemmän, jotta se ei lopu kesken. Rutinaa poismuuttaneiden jäsenten jäsenyyden lakkaamisesta on tullut pitkin vuotta, mutta asiat on saatu hoidettua keskustelemalla. Metsähallitukselta on saatu vuokrattua noin 600 ha lisää pyyntialuetta.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti. Radan ympäristölupa umpeutuu vuoden 2015 lopussa. Haulikkoratojen tilanne on vielä auki ja selvitystyötä ratojen aukaisemiseksi jatketaan.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Pihlajaniemi ja sihteeriksi Juha Vikiö

 3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Ilkka Härmä ja Toivo Tuppurainen

 5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

 6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2014 joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

 7.     Vuoden 2014 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2014 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti 225,70 € tulosta. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös  (Liitteet 3 ja 4).

 8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2014 tileistä.

 9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2015.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri.

 10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Tauno Uitto ja Jaakko Turunen kaudelle 2015-2017     

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Timo L. Kauppi sekä varalle Martti Pihlajaniemi.

 12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2015, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

 13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2015 päätettiin 35 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.

 14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2015, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,44 €/km. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

Rahastonhoitajan palkkio 160€/kk ja toiminnantarkastaja Timo L. Kaupille Metsästys ja Kalastus lehti.

 15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

- Käsiteltiin niiden jäsenten jäsenyyden lakkaaminen, joiden jäsenyys uusien sääntöjen mukaan ei enää ole mahdollista. Tehneet jäsenanomuksen v. 1988 jälkeen ja ovat muuttaneet pois Tyrnävältä. (Liite).

Jäsenet, joilla jäsenmaksu 2014 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2015(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

Alpo Kemppaiselle päätettiin myöntää kunniajäsenyys hänen täytettyä 80 v.

 16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan ympäristölupa tilanne.

Martti Pihlajaniemi kertoi ampumaradan ympäristöluvan tilanteesta ja rata-alueelle tehdyistä tutkimuksista. Hannu Salmi on ollut mukana kun Tyrnävän Vesihuolto on tehnyt koepumppauksia ja tutkimuksia rata-alueella. Vedestä on otettu näytteitä ja niistä on selvitetty pohjaveteen liuenneet raskasmetallit ja muut ampumatoiminnasta aiheutuneiden epäpuhtauksien pitoisuudet pohjavedessä. Tutkituissa näytteissä lyijypitoisuus ylittää talousvedelle asetetut raja-arvot samoin rauta ja humuspitoisuus. Näytteiden ottoa tullaan jatkamaan. Tyrnävän Vesihuolto Oy:llä ei ole resursseja saattaa alueella olevaa vettä talousvedeltä vaadittavien kriteerien mukaiseksi siinä olevan raudan ja humuspitoisuuksien vuoksi.

Ympäristöluvalle tullaan hakemaan jatkoa ja haulikkorata on tavoitteena saada avatuksi.

Radan ympäristölupaa tullaan täydentämään kivääriratojen osalta ja tekemään haulikkoratojen osalta pohjavesiasian selvittyä.

 18.  Muut  asiat  

 - Fasaanin pyyntiin liittyvä metsästysmaksu.  Käytiin keskustelua "fasaanin kaatomaksusta" ja päätettiin, että sellaista tulla asettamaan.

                      - Keskusteltiin jäniksenpyyntiin liittyvästä kausikortista vieraspaikkakuntalaisille. Todettiin, että nykyinen lupakäytäntö on riittävä.

                      - Riistakolmioiden laskeminen: Riistakolmioiden laskennan hoitavat Martti pihlajaniemi ja Pertti Juola. Peltoalueelle on perustettu kaksi uutta riistakolmiota Putaalan Ahdin toimesta. Ahti hoitaa näiden kolmioiden laskennat.

                      - Kennelpiirille tehtävä toimintailmoitus. Ilmoitus Omakoira-palvelun kautta, joka edellyttää kennelliiton jäsenyyttä. Sovittiin, että Ahti Putaala valtuutetaan tekemään ilmoitus.

                      - Tulevan kauden kilpailut: Kisoja ei pidetä, koska haulikkoradoilla ei ole ympäristölupaa ja radat ovat suljetut 

                      - Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet. Kivet on noudettavissa Rauta Suotulasta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

 - Tulevan kauden kilpailut: Kisoja ei pidetä, koska haulikkoradoilla ei ole ympäristölupaa ja radat ovat suljetut 

                      - Pasi Suotulan terveiset Riistanhoitoyhdistykseltä. Hirvikanta on hienoisessa nousussa. 12.3 pidetään alueellinen riistaneuvoston kokous. Huhtikuun alussa RHY:t kokoontuu ja silloin tehdään linjaus tulevista hirvenpyyntiluvista. Metsästäjien on syytä huomioida uusi Ketun rauhoitusaika, joka alkaa 15.4.        

19.  Ilmoitus asiat

  - Majan vuokraukset hoidetaan Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset.

- Martti Pihlajaniemi jatkaa ampumaradan valvojana. Kesällä vastuu siityy Pasi Suotulalle

- Pertti Juola jatkaa talouden-/rahastonhoitajana.

- Venenevan soidensuojeluohjelma ja siihen laadittu vastine. Riistansuojelijat ovat yhdessä Temmesjoen metsästysseuran kanssa laatineet vastineen Metsähallitukselle soidensuojeluohjelmasta. Kari Parkkila kertoi hankkeen taustoista ja hankkeen etenemisestä.

                                     

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

KESÄKOKOUS 2014

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry

 

 

 

Kesäkokous 23.7.2014

Riistalassa klo 19.00

Läsnä 20 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

 

 

 1.              Kokouksen avaus. Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Suoritettiin pienpetokilpailun arvonta. 100 euron lahjakortin Rauta-Suotulaan Eräosastolle voittivat Janne Kontiokari, Aleksi Pitkänen ja Kimmo Pärssinen.

 

 2.              Puheenjohtaja ja sihteeri.

                  Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 

 3.              Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
                  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.                             Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Pihlajaniemi ja Kauko Naukkarinen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

 

5.                             Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet

Martti Pihlajaniemi kertoi ampumaradan ympäristölupahankkeesta. Räinän Mattiin Pohjois Pohjanmaan Ely-keskuksessa on oltu yhteydessä. Ely-keskuksessa odottavat Tyrnävän Vesihuolto Oy:n kutsua neuvotteluun. Pohjavettä aluella on suhteellisen vähän ja vesi vaatii puhdistamista, ennen talousvedeksi ottamista. Tyrnävän vesihuollolla ei ole tarvetta eikä resursseja veden ottamiseen. Asiaa viedään eteenpäin.

 

6.                             Metsästysajat. Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fija sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

 

7.                             Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Hyväksyttiin johtokunnan esitys:

 

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaani rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäkanalintujen pyynti kielletään pelloilta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

 

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fasaaneja 1 kpl + metsäpyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

 

Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa. Viljelysteillä liikkumiseen tulee olla maanomistajan lupa. Hyväksyttiin yksimielisesti

 

 

 

8.                              

Vieraskortit.   Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk .
Viikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €. Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot), vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan. Koskee erityisesti peltoalueille myytyjä vieraslupia. Vieraskorttien myyjiksi esitetään: Pentti Mäläskä, Voitto Moilanen, Pertti Juola, Kalevi Pudas, Martti Pihlajaniemi, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
Suositellaan vierasluvan maksamista netin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja vieraan nimi sekä metsästyksen ajankohta.
Pienpetojen pyyntiin ei tarvita vieraslupaa, mutta vieraan mukana täytyy olla jäsen isäntänä.

 

 

9.                             Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

 

Ängesleväjokivarsi : Myllykoski - Jokisilta pitäjäin raja. 

                  Tyrnäväjokivarsi: Saarela n. 1 km Mällisen sillasta ylös - pitäjäin raja Partaalla.

Jokivarret 150 m leveästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa.

­

Kirkonkylän kaava-alueen ympäristö : Isosuontie - Kivioja - Rämeen kotimetsä - Mikkolanmetsä - Laanisen metsä - Mäläskän metsä -Leppioja - Korventie - Mikkolankuja.

 

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö

 

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihisen linja – Isokankaan reunaa Metsähaantielle Ojakylään sekä Murrontiehen.

 

Huomioitava, että Juurussuolla Kotakankaan alueella pellot on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127, 32:45 ja 38:29 välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

 

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti sallittu rauhoitusalueilla.

 

Kokouksessa esitetyt rauhoitukset koskevat ainoastaan seuralle vuokrattuja alueita. Peltoalueilla on useita vuokraamattomia peltosarkoja. Metsästäjien on selvitettävä metsästysmahdollisuus maanomistajilta ennen metsästystä.

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa.

 

 

10.                         Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

Kauko Naukkarinen, Jukka Väyrynen, Eero Ikonen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heikkinen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso ja Joni Järvitalo. Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi.

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut kuluvana kesänä virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi kerrallaan. Esitys hyväksyttiin

11.                         Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Päätettiin rikkomuksista seuraavat sanktiot:

- saaliskiintiön ylityksistä 3 x vrk lupamaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen 3 x vrk lupamaksu

 

12.                         Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa saimme luvat enintään 30 aikaiselle ja 20 vasalle. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi tiistaina 16.9.2014 klo 19 Riistalassa

 

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 15.9.2014 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta. Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

     

      Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

 

13.                         Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa ei kilpailuja, koska haulikkorata suljettu.

                         

14.                         Riistakolmioiden laskenta.

                             Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan kolmion hoitaa Martti Pihlajaniemi ja Kallioaron kolmion Pertti Juola.

 

15.                           Kennelasiat:

-  Ajokoirakerhon/ kettuajokokeiden palkintotuomarikurssi Riistalassa 9.8.2014

                  - Suomenajokoirajärjestö sekä Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerho anovat koemaastoja. Kettua ajavien Suomenajokoirien SM-kokeet 12-14.12.2014. Kokeen keskuspaikkana on Hannuksen Piilopirtti. Anovat kahta koemaastoa Tyrnävältä Isosuolta sekä Jaurasta. Oppaina Aki Lieto sekä Keijo Perhomaa. Kokeet on yhteen sovitettava mahdollisen hirvenpyynnin kanssa, mikäli pyynti on vielä tuolloin kesken.

 

16.                         Jäsenasiat:

- Uudet jäsenet. Hyväksyttiin uudet jäsenet kahden vuoden koeajalle Liite1

- Käsiteltiin Tyrnävältä pois muuttaneiden lista 2 nimeä ( Liite 2). Nämä poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa 31.7.

                  - Maksamattomien lista. Liite 3

                  Jäsenmaksunsa maksamattomien lista (Liite) Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa 31.7.

 

17.                         Muut asiat :

Mikko Mäläskä on istuttanut peltoalueelle fasaanin poikasia.

Sakari Lumijärvi on laatinut Ultrapoint-paikannus sovellukseen karttaliitteen, jossa on esitetty seuran metsästysalueen rajat sekä tiedossa olevat rauhoitusalueet. Sovelluksesta tulee tietoa seuran WWW-sivuille.

 

18.                          Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen.